ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Flower Food มุ่งมั่นทุ่มเทที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
พร้อมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ บนฐานการดำเนินงานเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ หรือ Sustainable Development Goals
(SDGs)
โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและ
ทรัพยากรขององค์กรในการพัฒนาพร้อมต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์และสมดุล
ให้แก่สังคมและชุมชน